Tin tức - thông báo

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - Năm học 2018-2019

1. Khóa 9 ngành Hướng dẫn Du lịch, Quản trị Lữ hành, Kế toán Doanh nghiệp

  Xem tại đây: TKB K9.pdf

2. Thời khóa biểu Khóa 10 các ngành:

- Quản trị Khách sạn: QTKS K10.pdf

- Quản trị khu Resort: QTRESORT K10.pdf

- Quản trị Lễ tân: QTLT K10.pdf

- Quản trị Nhà hàng: QTNH K10.pdf 

- Quản trị Lữ hành: QTLH K10.pdf

- Hướng dẫn Du lịch: HDDL K10.pdf

- Kỹ thuật Chế biến món ăn: KTCBMA K10.pdf

- Kế toán doanh nghiệp: KTDN K10.pdf

3. Thời khóa biểu Khóa 11 các ngành:

- Quản trị Khách sạn: QTKS K11.pdf

- Quản trị khu Resort: QT RESORT K11.pdf

- Quản trị Lễ tân: QTLT K11.pdf

- Quản trị Nhà hàng: QTNH K11.pdf

- Quản trị Lữ hành: QTLH K11.pdf

- Hướng dẫn Du lịch: HDDL K11.pdf

- Kỹ thuật Chế biến món ăn: KTCBMA K11.pdf

 - Kế toán doanh nghiệp: KTDN K11.pdf